คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความชำนาญ
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

browser version Support

  • - Internet Explorer 10+
  • - Google Chrome 30+
  • **หมายเหตุ :หากเกิดปัญหาการใช้งานผ่านมือถือ ในขั้นต้นกรุณาอัพเดตบราวเซอร์ที่ใช้งานเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ข่าวการเปิด-ปิดระบบ
  • 8 case: สอบ ตค 2565 ประจำปี 2565 ช่วงการเปิดระบบ 01/07/2565 00:00:00 - 17/08/2565 00:00:00 รายละเอียด...
  • 20 case สอบ ตค 65 ประจำปี 2565 ช่วงการเปิดระบบ 01/07/2565 00:00:00 - 17/08/2565 00:00:00 รายละเอียด...
  • 10 case สอบ ตค 2565 ประจำปี 2565 ช่วงการเปิดระบบ 01/07/2565 00:00:00 - 17/08/2565 00:00:00 รายละเอียด...

คณะกรรมการประจำรอบการสอบ (ปัจจุบัน)

ศ.ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ประธานอนุกรรมการ
รศ.(พิเศษ) ดร. ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ
ผศ.ทพญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ เหรัญญิก
ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์
ศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม
ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
รศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร
รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ผศ. ดร.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์
รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก
อ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
อ.ดร.ทพญ. รชยา จินตวลากร เลขานุการ
อ.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร

คณะกรรมการประจำรอบการสอบ

2560-2562

คณะทำงานปี 2556-2559

คณะจัดทำระบบ

รศ.ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ/Assoc. Prof. Nita Viwattanatipa(Designer and Business Analyst)
ธรานนท์ ภูธรเลิศ(Programmer)